XMS 首頁 首頁     XMS 討論     進階搜尋     登入
   搜尋: 文件 討論 檔案 工作
XMS 熱門資料夾 資料範圍: 查詢所有資料   查詢一年內資料
No. 主題 網站名稱 文件篇數 討論篇數 人氣 最終時間
1 討論區 ge.xms.tmu.edu.tw 0 363 36995 2017-09-27 14:23:06
2 所有文件 report.xms.tmu.edu.tw 30 0 24198 2017-12-11 17:11:08
3 最新公告 ic.xms.tmu.edu.tw 251 0 20801 2017-12-07 15:45:27
4 流式細胞儀訓練課程 ic.xms.tmu.edu.tw 67 0 15326 2017-09-20 14:08:20
5 三院報名 hr.xms.tmu.edu.tw 169 3 14683 2017-12-06 10:04:58
6 MyTMU/My2TMU FAQ cbi.xms.tmu.edu.tw 9 58 12259 2017-11-05 20:00:53
7 儀器新知研討會 ic.xms.tmu.edu.tw 83 1 10826 2017-12-07 11:10:25
8 雷射共軛焦顯微鏡 ic.xms.tmu.edu.tw 60 1 9790 2017-10-16 14:28:14
9 影像核心 Imaging core ic.xms.tmu.edu.tw 18 26 8657 2017-08-08 14:24:42
10 其他活動(包含說明會) ic.xms.tmu.edu.tw 35 0 7956 2017-09-07 16:03:51
11 三段四極桿式質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 48 2 6024 2017-09-22 14:02:21
12 基礎研究設施 Basic research facility ic.xms.tmu.edu.tw 17 0 4796 2017-12-07 11:28:43
13 申請單 cbi.xms.tmu.edu.tw 3 0 4491 2017-10-25 10:54:18
14 生物能量測定儀 ic.xms.tmu.edu.tw 26 1 3980 2017-09-19 09:18:28
15 300 MHz NMR ic.xms.tmu.edu.tw 44 0 3977 2017-08-08 16:51:52
16 質譜核心 Mass spectrometry core ic.xms.tmu.edu.tw 9 0 3623 2017-10-31 10:04:50
17 感應耦合電漿質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 30 2 3211 2017-09-19 14:09:43
18 去迴旋積螢光顯微鏡 ic.xms.tmu.edu.tw 19 0 2687 2017-10-16 09:27:21
19 流式細胞核心 Flow cytometry core ic.xms.tmu.edu.tw 6 0 2674 2017-11-21 14:47:30
20 流式細胞儀原理及應用介紹(線上分享) ic.xms.tmu.edu.tw 29 0 2409 2017-10-16 14:52:53

 1  2  3