XMS 首頁 首頁     XMS 討論     進階搜尋     登入
   搜尋: 文件 討論 檔案 工作
XMS 熱門資料夾 資料範圍: 查詢所有資料   查詢一年內資料
No. 主題 網站名稱 文件篇數 討論篇數 人氣 最終時間
1 討論區 ge.xms.tmu.edu.tw 0 363 36914 2017-09-27 14:23:06
2 所有文件 report.xms.tmu.edu.tw 30 0 23641 2017-09-07 14:57:41
3 最新公告 ic.xms.tmu.edu.tw 251 0 20431 2017-10-13 16:17:51
4 流式細胞儀訓練課程 ic.xms.tmu.edu.tw 67 0 15286 2017-09-20 14:08:20
5 三院報名 hr.xms.tmu.edu.tw 168 3 14532 2017-10-16 11:17:26
6 MyTMU/My2TMU FAQ cbi.xms.tmu.edu.tw 9 57 12144 2017-10-11 12:07:14
7 儀器新知研討會 ic.xms.tmu.edu.tw 82 1 10748 2017-08-11 10:09:40
8 雷射共軛焦顯微鏡 ic.xms.tmu.edu.tw 60 1 9768 2017-10-16 14:28:14
9 影像核心 Imaging core ic.xms.tmu.edu.tw 18 26 8257 2017-08-08 14:24:42
10 其他活動(包含說明會) ic.xms.tmu.edu.tw 35 0 7933 2017-09-07 16:03:51
11 三段四極桿式質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 48 2 5791 2017-09-22 14:02:21
12 基礎研究設施 Basic research facility ic.xms.tmu.edu.tw 17 0 4567 2017-10-18 15:36:41
13 生物能量測定儀 ic.xms.tmu.edu.tw 26 1 3966 2017-09-19 09:18:28
14 300 MHz NMR ic.xms.tmu.edu.tw 44 0 3941 2017-08-08 16:51:52
15 質譜核心 Mass spectrometry core ic.xms.tmu.edu.tw 7 0 3248 2017-09-13 14:49:19
16 感應耦合電漿質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 30 2 3184 2017-09-19 14:09:43
17 流式細胞生物核心 Flow cytometry core ic.xms.tmu.edu.tw 7 0 2669 2017-08-16 00:44:26
18 去迴旋積螢光顯微鏡 ic.xms.tmu.edu.tw 19 0 2647 2017-10-16 09:27:21
19 流式細胞儀原理及應用介紹(線上分享) ic.xms.tmu.edu.tw 29 0 2368 2017-10-16 14:52:53
20 類流式固態組織細胞儀 ic.xms.tmu.edu.tw 10 0 1807 2017-10-12 17:29:31

 1  2  3