XMS 首頁 首頁     XMS 討論     進階搜尋     登入
   搜尋: 文件 討論 檔案 工作
XMS 熱門資料夾 資料範圍: 查詢所有資料   查詢一年內資料
No. 主題 網站名稱 文件篇數 討論篇數 人氣 最終時間
1 討論區 ge.xms.tmu.edu.tw 0 367 37790 2018-03-09 17:01:48
2 所有文件 report.xms.tmu.edu.tw 30 0 24719 2018-03-20 14:10:03
3 最新公告 ic.xms.tmu.edu.tw 252 0 21013 2018-03-21 11:24:25
4 三院報名 hr.xms.tmu.edu.tw 170 3 14960 2018-03-07 13:11:58
5 MyTMU/My2TMU FAQ cbi.xms.tmu.edu.tw 9 59 12579 2018-01-06 16:07:39
6 儀器新知研討會 ic.xms.tmu.edu.tw 84 1 11170 2018-03-07 14:03:21
7 雷射共軛焦顯微鏡 ic.xms.tmu.edu.tw 60 1 9829 2017-10-16 14:28:14
8 影像核心 Imaging core ic.xms.tmu.edu.tw 18 26 9169 2018-03-05 11:33:14
9 三段四極桿式質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 49 2 6141 2018-03-21 11:13:31
10 基礎研究設施 Basic research facility ic.xms.tmu.edu.tw 17 0 5121 2018-03-05 11:30:42
11 申請單 cbi.xms.tmu.edu.tw 3 0 4586 2018-02-22 17:35:51
12 流式細胞儀進階課程 ic.xms.tmu.edu.tw 28 1 4148 2018-02-26 16:01:36
13 質譜核心 Mass spectrometry core ic.xms.tmu.edu.tw 9 0 3980 2017-10-31 10:04:50
14 流式細胞核心 Flow cytometry core ic.xms.tmu.edu.tw 6 0 2871 2018-02-02 16:48:28
15 去迴旋積螢光顯微鏡 ic.xms.tmu.edu.tw 19 0 2695 2017-10-16 09:27:21
16 流式細胞儀原理及應用介紹(線上分享) ic.xms.tmu.edu.tw 29 0 2525 2017-10-16 14:52:53
17 類流式固態組織細胞儀 ic.xms.tmu.edu.tw 10 0 2038 2017-10-27 17:28:48
18 News scope.xms.tmu.edu.tw 1 0 1904 2017-10-23 11:51:55
19 四極桿飛行時間質譜儀 ic.xms.tmu.edu.tw 9 1 1890 2017-11-06 17:28:46
20 核磁共振核心 Nuclear magnetic resonance core ic.xms.tmu.edu.tw 2 0 1298 2017-12-11 14:28:29

 1  2