XMS 首頁 首頁     XMS 討論     進階搜尋     登入
   搜尋: 文件 討論 檔案 工作
XMS 熱門討論 資料範圍: 查詢所有資料   查詢一年內資料
No. 主題 網站名稱 文件夾 人氣 回應 發表人 最後發表
1 選課更正後 課程沒有同步嗎? cbi.xms.tmu.edu.tw MyTMU/My2TMU FAQ 26 4 b506102123@ 2017-10-11 12:07:14
2 powercam觀看問題 cbi.xms.tmu.edu.tw MyTMU/My2TMU FAQ 19 4 b101105001@ 2017-11-05 20:00:53
3 通識學分請益 ge.xms.tmu.edu.tw 討論區 77 3 b507103028@ 2017-08-25 16:02:40
4 通識課程人工加選 ge.xms.tmu.edu.tw 討論區 42 3 b313103214@ 2017-09-11 17:19:10
5 加選課程不在my2上 cbi.xms.tmu.edu.tw MyTMU/My2TMU FAQ 31 2 b313105021@ 2017-09-19 23:27:46
6 MY2能使用得到以前(非當個學期)的課程教材嗎? cbi.xms.tmu.edu.tw MyTMU/My2TMU FAQ 55 1 b506103117@ 2017-06-19 11:32:51
7 討論區的附件不能下載 cbi.xms.tmu.edu.tw MyTMU/My2TMU FAQ 49 1 b614102027@ 2017-06-19 22:36:43
8 通識課程 ge.xms.tmu.edu.tw 討論區 153 1 b313105059@ 2017-08-14 09:57:39
9 學分問題 ge.xms.tmu.edu.tw 討論區 20 1 b313106016@ 2017-09-27 14:23:06
10 共儀雲端系統因維護 將於6/23清除資料 ic.xms.tmu.edu.tw 共儀雲端系統 31 0 jared0930@ 2017-06-16 08:55:58
11 暑期夏季學院通識 ge.xms.tmu.edu.tw 討論區 54 0 b313105020@ 2017-07-04 14:21:03
12 更換姓名 cbi.xms.tmu.edu.tw MyTMU/My2TMU FAQ 29 0 b614104021@ 2017-09-12 09:07:01
13 請問通識學分是否足夠 ge.xms.tmu.edu.tw 討論區 22 0 b614104021@ 2017-09-12 10:45:45
14 b313105186更換姓名 cbi.xms.tmu.edu.tw MyTMU/My2TMU FAQ 27 0 b313105186@ 2017-10-04 16:47:47
15 共儀雲端系統資料清除公告106/11/08 ic.xms.tmu.edu.tw 共儀雲端系統 19 0 jared0930@ 2017-11-08 19:53:04